Menü

Teológiai és hitelvi

Rendezés:
3.200 Ft
A teológia, benne az exegézis, a dogmatika stb. a szó tiszta és nemes értelmében tudomány, amelynek szabályai és kompetenciahatárai vannak. Mégis gyakran látjuk, hogy egyes szerzők összemossák, átlépik e határokat. A könyv, amit kezében tart a kedves Olvasó, a szó eredeti értelmében vett tudományt kínál, amely elkerüli az előbbieket – ami komoly fegyvertény. 
500 Ft
Idézetek a Bibliatanulmányokhoz, 2020. július, augusztus, szeptember Szemelvények a Prófétaság Lelke írásaiból a naponkénti tanulmányozáshoz Ára: 500.-ft  Mérete: A/5 Terjedelem: 111 oldal
690 Ft
A könyv először 1892-ben jelent meg, immár 128 éve (angolul), és mindössze két évre volt szüksége ahhoz, hogy 1894-ben nálunk is napvilágot lásson. Nem azért, mert az akkori kiadó ennyire tervszerűen igyekezett vol­na más nyelveken megjelentetni, ha­nem mert Szalay József nagybecskereki református lel­­kész elolvasta, és isteni ihletésűnek találta. A kis könyvecske a lelkész szerint a „kereszténység hittana”, amelyet mindenkinek olvasnia kellene. 
1.400 Ft
Van-e félreértettebb és félremagyarázottabb kérdés, mint a Szentlélek jelenléte és tevékenysége? Le Roy Edwin Froom ezzel a kötettel olyan művet ad a kezünkbe, amely a legapróbb részletekig kitér a Szentírás minden utalására, amely a Szentlélekkel kapcsolatos. Művét a hit és az alázat jellemzi.
900 Ft
Mi lehetett olyan különös Babilonban, ami indokolttá tette, hogy éppen ez a város váljon bibliai jelképpé, hisz annyi ókori városnak volt a történelemben óriási jelentősége? Babilon az emberiség életfolyamának három döntő csomópontján lép színre: 1 A bábeli nyelvzavarnál, 2 Az újbabiloni birodalom uralma idején, amikor Jeruzsálemet is romba döntötte, 3 A végidőkben. Számunkra ez utolsónak a jelentősége a legfontosabb, amelynek a kibontakozása előtt állunk. Mit cselekszik „Babilon” és mit cselekszenek majd ővele?
900 Ft
A Jelenések könyvének 2-3. fejezete sok szerzőt inspirált arra, hogy értelmezze Jézus üzenetét, amelyet Kisázsia térségében elterülő hét jelentős város hét gyülekezetéhez intézett. Ez a kis kötet összefoglalja mindazt, amit nemcsak az I. századi keresztények, hanem mi, XXI. sz.-i utódok is tanulhatunk ebből a szakaszból, kiemelve, hogy jelen korunknak mi a legaktuálisabb üzenet. Szeretettel ajánljuk világos megfogalmazásai és aktuális mondanivalója miatt.
2.000 Ft

A Biblia nyolc legjelentősebb végidei próféciája

A bibliai próféciák a történelem folyamán új vallási mozgalmakat indítottak el. Miért van mégis annyiféle értelmezés? A szerző ebben a kötetben a legújabb tudományos eredményeket mutatja be a Dániel, a Jelenések könyve és Máté evangéliuma 24. fejezete idői próféciáival kapcsolatban. Betekintése segítséget nyújt az olvasónak a nagy végidei bibliai próféciák titkainak megfejtésében.

1.300 Ft

Az 1888-as üzenet, az ómega-válság és az utolsó nemzedék

Mi a mítosz? Olyan pontatlan és megalapozatlan hitek és nézetek összessége, amelyekről sokan azt gondolják, hogy megfelelnek az igazságnak.

2.700 Ft
A sokszínű kereszténységen belül számtalan „egyház” létezik. De ki az, akire az apostolok úgy utaltak, mint „Krisztus testé”-re? Felismerhető ma Krisztus teste valamely testületben? R. Bruinsma érdekfeszítő, olvasmányos módon, az olvasók tanulságára dolgozta fel ezeket és a témához kapcsolódó kérdéseket.
2.990 Ft
Az alapvető 28 hitelv bibliai magyarázata.
1.490 Ft
Avagy a futurizmus hihetetlen pályafutása, az ellenreformáció korától napjainkig: kísérlet a folytatólagos történeti próféciaértelmezés felszámolására, továbbá az "idők megváltoztatásának" (Dán 7,25) kihatása a végidő eseményeinek hetednapi adventista értelmezésére.
2.000 Ft

A megértést kereső hit

A szerző Az üdvösség rendje cím alá rendezi a megigazulás, megbékélés, új élet központi kérdéseit.

2.000 Ft

Ki kormányozza az egyházat?

A Hetednapi Adventista Egyház világegyháznak tekinti magát. Az evangélium egész világra történő hirdetése megkövetelte tőlünk, hogy olyan szervezeti struktúrát és vezetési kultúrát alakítsunk ki, ami lehetővé teszi világszéles küldetésünk teljesítését.

2.800 Ft

A bibliai hermeneutika a bibliai szövegek magyarázatának alapelveivel foglalkozó tudomány.

2.000 Ft

A megértést kereső hit

Hogyan lehet igazzá az Úr előtt a halandó? E válaszkeresés útját mutatja be a szerző ebben a könyvben.

3.000 Ft

Könyvünk valódi történelmi barangolásra hívja a kedves olvasót. Célunk, hogy rendhagyó jelleggel, speciális nézőpontból mutassa be a kereszténység közel két évezredes történelmét. Az apostoli kortól kiindulva egészen a XIX. századig haladunk végig az egyes keresztény korszakok hívőinek második adventtel kapcsolatos várakozásain.

20 Ft
A kisalakú szórólapot már régóta keresték testvéreink, mert szerettek vele embereket megszólítani. Most ismét kapható az Advent Kiadóban, megújult külsővel és elérhetőségekkel, de a régi tartalommal. Bemutatja az eredeti Tízparancsolatot, és néhány felrázó igére hívja fel a figyelmet Jézus Krisztus visszajöveteléről.
500 Ft
Idézetek a Bibliatanulmányokhoz. Szemelvények a Prófétaság lelke írásaiból a naponkénti tanulmányozáshoz. 2017.április, május, június
1.200 Ft
Isten a rend Istene, mint ahogy azt a teremtés és megváltás során végzett munkája bizonyítja. Következésképpen, a rend hozzátartozik az egyházának lényegéhez.
2.290 Ft
A Biblia utolsó, de egyben egyik legnagyobb jelentõségû könyve, a Jelenések magyarázatát tartalmazza Jacques Doukhan mûve. A szerzõ avatott írásmagyarázóként egyszerre szólítja meg a teológiai tudományban jártas, valamint a Biblia szépségeiben egyszerûen csak gyönyörködni kívánó olvasót. A jelenések könyve bevezetõ igéiben olvasható áldáskívánás reményeiben ajánljuk tanulmányozásra a mûvet: "Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idõ közel van." (Jel 1:3) terjedelem: 278 oldal
2.800 Ft
A szerzõ, mint történész és fõiskolai tanár, számos mértékadó teológiai munkából származó idézet segítségével kalauzolja olvasóit a teológia világába, többek között a keletkezéstörténet, az ihletés- és értelmezéstan, a Biblia-fordítások, valamint a különbözõ módszertani és teológiatörténeti alapkérdések kerülnek sorra.
300 Ft
A Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája 2005-ös ülésén elérkezettnek látta az idõt, hogy az 1980-ban elfogadott Alapvetõ hitelveinket kiegészítse (Növekedés Krisztusban), mely elsõsorban az egyház missziójának gyors fejlõdése miatt vált szükségessé. A Növekedés Krisztusban hitelv nem új, eddig nem vallott bibliai igazságot tár fel az adventisták elõtt, hanem segíti a keresztény növekedés helyes megértését.
2.700 Ft
Az elmúlt évtizedek egyik legtöbbet vitatott témája az ökumené. Amilyen kedves és sokatmondó szó ez a maga eredeti értelmében, annyira lett napi szinten emlegetett, már-már elcsépelt kifejezés napjainkra, amit jórészt félre is értenek, és amely többekből, akár csoportokból is, ingerültséget vált ki. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, akit foglalkoztat – érdeklődése vagy tanulmányainak végzése miatt – ez a téma. A könyv keménykötésben jelent meg.  
990 Ft
Az emberiség történetén átível a világosság és a fényszerepe, ezért érdekes és értékes megvizsgálni, hogy mi változott a világosság megítélésével kapcsolatban több mint háromezer év alatt Mit jelentett az ószövetségi ember és nép számára a világosság és fény akkor és vajon, mit jelenthetnek ezek a mai ember számára.
2.690 Ft
Ez a könyv napról napra vezet végig a Biblia minden során és segít abban,hogy megtudjuk: mit üzen ma Isten.
2.000 Ft
A mû hûen tükrözi a szerzõ keresztény teológiai elkötelezettségét és hûségét.
1.790 Ft
A Halhatatlanság vagy feltámadás? napjaink igen fontos könyve. Rendkívül alapos, biblikus érveléssel leplezi le a legrégebbi és talán minden idõk legnagyobb csalását, nevezetesen, hogy az emberi lényeknek halhatatlan lelkük van, ami öröké él. Segít megérteni, hogy a bennünk rejlõ, velünk született halhatatlanságnak ez a megtévesztõ tanítása hogyan keltette életre téves hitelvek egész skáláját, amelyek ellentétesen hatottak a keresztény gondolkodásra és gyakorlatra.
1.490 Ft
Miroslav Pujic és Sarah K. Asaftei közös szerkesztésében jelent meg Az igazi öröm tapasztalata címû nagyszerû kötet. 42 érdekfeszítõ tanulmányban dolgozták fel a Hetednapi Adventista Egyház 28 hitelvét. Minden egyes tanulmányhoz történet és egy-egy szép imádság is csatlakozik. A bibliatanulmányok a ma élõ ember nyelvén, mai történetekkel illusztrálva adnak egy átfogó ismeretet a Szentírás alapvetõ tanításáról. A neves szerzõgárdához tartoznak: Bertil Wiklander, Daniel Duda, Cindy Tutsch, Reinder Bruinsma és több más kiváló szónok és szerzõ.
300 Ft
Ted Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház megválasztott új elnöke az 59. Generál Konferencián 2010. július 3-án Atlantában, a Georgia Dome-ban hetvenezer hívõ elõtt mondta el beszédét, amely üzenet a világszéles advent közösség felé. Az adventisták azonosságát üzenetük alappillérei – a szombat, a hármas angyali üzenet és Krisztus fõpapi szolgálata – jelentik, és ezek határozzák meg küldetésüket. A nagy küzdelem végén vagyunk, és Isten ezt mondja: „Induljatok el!” Menjetek elõre, hirdessétek a világnak az üdvösség és Krisztus közeli eljövetele jó hírét!
1.990 Ft
Miként jutott el a Hetednapi Adventista Egyház a hitvallása kiteljesedéséig? Hogyan változott hite, gondolkodása az egyház történelme során? George R. Knight könyve õszintén vall az adventizmus tanbeli kihívásairól. Nyíltan beszél a "nyitott vagy zárt ajtó" és a Galáciabeliekhez írt levélben megfogalmazott törvény értelmezése körül kialakult vitáról; az 1888-as Generálkonferencia eseményeirõl és utóéletérõl; a Szentháromság, a panteizmus, a fundamentalizmus, a mennyei ihletés és Jézus Krisztus természete kapcsán felmerülõ kérdésekrõl.