Menü

Teológiai és hitelvi

Rendezés:
2.190 Ft
Mi történik valójában velünk, amikor elszáll belőlünk a élet ereje, lehelete? Hová megyünk - ha megyünk - a halál bekövetkezése után? "Visszajárnak-e", a halottak, hogy közöljenek velünk titkokat? Vagy más és más megjlenési formában, de egyörök körforgás szerint jelen vagyunk az élet folytonosságában? És hol vagyunk jelen: ezen a földön, vagy a beláthatatlan kozmoszban? Mit mondott a halálról Isten az Ószövetség lapjain? Mit mondott Jézus és az Újszövetség szent emberei? Ezekre a kérdésekre keresi a válasz a Nincs többé halál! című kötet.
950 Ft
Miért engedi meg Isten a szenvedést, ha ő annyira szeretetteljes és mindenható? Nem képes semmit tenni ellene vagy nem tehet semmit ellene? Megbízhatunk benne vagy félnünk kell tőle? Hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával az, hogy jó emberek rosszabbul élnek mint a rosszak? Mi történik a halál után? Valóban fenyeget a pokol? Létezik örök élet? Ha igen, hogyan érhetem el?
450 Ft
A Szentírás legnagyobb rejtélyei között tarthatjuk számon a Jelenések Könyvének krisztusi "levelei" végén szereplö Laodíceának szóló üzenetet. Kik voltak a történelmi Laodícea lakói? Miként éltek, mi volt jellemző rájuk? Miért vallják nem is kevesen azt, nem pusztán nekik szól a Jelenések könyve harmadik fejezetének 14-22 versét felölelő szakasz, hanen előképként szolgál a mai kor keresztényeinek?
1.290 Ft
 A szerző az újszövetségi Szentírás egyetlen prófétikus iratában, vagyis a Jelenések könyvében található hét levélen keresztül mutatja be olvasóközönsége számára azt az isteni üzenetet, amely által a világegyetem Teremtője valamennyi egyháztörténeti korszakot, így korunk hívőit is megkívánja szólítani.
1.990 Ft
Ez a mű részletes kézikönyv és útmutató, ami tartalmazza a szolgálat felépítését, a megerősítést, a tanácsokat és bátorítást. Nem fogadja el az " állóvizet", szervezeti hibának tartja azt, hogy a HNA Egyházban alig bíznak szolgálatot a diakónusokra és diakonisszákra. Ajánlásokat is tartalmaz arra nézve, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát, visszaállítván bibliai szerepükbe ezeket a tisztségviselőket.
1.390 Ft
A 27 téma alkalmas elsősorban fiataloknak, de természetesen bárki részére, keresztségre való felkészülésre illetve lelkészeknek felkészítő anyagként.
590 Ft
Pillanatképek arról a korszakról, amikor nem lesz több szenvedés.
690 Ft
A keresztény reménység bibliai tanításának rendszere. Dr. Szilvási József 2012-ben tartott egy evangélizációs sorozatot a Szentírásban található reménységről. Előadássorozatának kidolgozott darabjaiból készült ez a kis kötet.
1.890 Ft
Frissen megjelent kötetünk egy napjainkban igen aktuális kérdésre keresi a választ: Mi állhat az iszlám megújult aktivitásának a hátterében? Az elmúlt másfél évezred alatt már két hatalmas hullámban törtek muszlim háborúk a keresztények lakta világra, de jöhet egy harmadik hullám? A szerző és segítője, Tim Lale, Dániel próféta könyvét hívja segítségül, különös tekintettel a 11. fejezet mondanivalójára. Azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a próféciák megfejtésének lehetőségei után érdeklődnek.
1.290 Ft
Mi az imádság? Mi az ima értelme? Hiszen nincs olyan keresztény vagy nem keresztény vallás, amelynek gyakorlatában ne szerepelne az imádat, az ima. Hogyan forduljunk mi, keresztények ehhez a fontos hitbeli gyakorlathoz? — Mint mindenben, itt is döntő, hogy „hitünk Fejedelmére”, Jézus Krisztusra tekintsünk. 
790 Ft
Jelen bibliatanulmány a "világvége" fogalmát Jézus szemszögéből próbálja értelmezni úgy, ahogyan azt a négy evangélium és a Jelenések könyve - "Jézus Krisztus kijelentése" - kifejezi. Míg az evangéliumok csupán töredékes formában érintik a világvége kérdését, addig a Jelenések könyve kifejezetten ezzel foglalkozik.
900 Ft
A könyv szerzője egyszerűséggel és közérthetőséggel fejti ki a bibliai maradék fogalmát az Isten és Sátán közti kozmikus konfliktus összefüggésében, miközben a lelki életre vonatkozó gyakorlati következtetéseket von le a mai olvasó számára.
690 Ft
E könyv elénk tárja a hit általi megigazulás tanítását, feldolgozva E. G. White erre vonatkozó írásait, valamint áttekinti a hit általi megigazulás tanítását a hármas angyali üzenet fényében.
2.490 Ft
Az alapvető 28 hitelv bibliai magyarázata.
550 Ft
Ez a kis könyv feldolgozza Hóseás próféta könyvét, mégpedig úgy, hogy elgondolkoztatja minden kedves Olvasóját: a reformáció 500. évfordulója alkalmával nem csupán egy történelmi eseményre kell emlékeznünk, hanem újra és újra el kell gondolkoznunk, hogyan is állunk egyéni életünk megreformálásával. Mert igazi reformációt életünkben a megismert és a szívünkbe fogadott Szeretet képes létrehozni. És Isten: a szeretet.
800 Ft
A világ körülöttünk egyre átláthatatlanabb lesz. E szövevényben olyan dolgokkal is találkozunk, amelyek láttán meg is rémülünk: ezzel hadakozni, meghaladja emberi erőnket. Ám, ha beleöltözünk Isten „védőöltözetébe”, felvesszük az Ő fegyvereit, akkor bízhatunk abban, hogy győzünk.
2.200 Ft
A könyv célja, hogy kedvet ébresszen az olvasóban az apostol levelének elolvasására. A szerző hisz abban, hogy a Rómaiakhoz írt levélben mindenki felfedezhet olyan tanításokat, amelyek segíthetik keresztényi élete kiteljesedését. A Krisztus -követés ugyanis nem lmélet, nem elég szóban megvallani, hanem élni kell.
2.950 Ft
A könyv, amelyet Luther eredetileg latin nyelven írt meg, Theodore Graebner újszövetséges professzor angol nyelvű fordítása alapján kerül most először a magyar olvasók elé.  A nagy reformátort éppolyan szeretet és egyetértés fűzte a Galatákhoz írt páli levélhez, mint a Rómaiakhoz írt levélhez. Ez a Galata-kommentár azonban minden időkben aktuális, miután a törvény és kegyelem összhangja helyett ma is vagy az egyik, vagy a másik túlhangsúlyozásával találjuk magunkat szembe.
450 Ft 390 Ft
Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor a gondok terhe alatt szinte összeroskadunk. Csak a félelmetesen megnőtt árnyakat látjuk, amelyek eltakarják előlünk az eget. Segítségre, megértő szóra várva keressük a megoldást. Ha az ilyen helyzetből kivezető utat szeretnénk találni, akkor ne a fekete árnyakra nézzünk! Tekintsünk fel az égbolt kéklő, színes óceánjára, mert a bárányfelhős „ablakon” túl van Valaki, aki gyötrő kérdéseinkre válaszolni tud, segítő jobbját nyújtja felénk, és akinél mindig oltalmat találunk! 3. átdolgozott kiadás
190 Ft
Rövid átfogó ismeretek gyűjteménye arról, hogy mit kell e Bibliáról tudnunk: keletkezéséről, felosztásáról, nyelvezetéről, legnevezetesebb igéiről. Szeretettel ajánljuk Cserbik János lelkész rövid munkáját elsősorban a misszióhoz. Kiadta: Kezdj el élni Alapítvány, kapható az Advent Kiadóban.
590 Ft
A Jézus megvallása az élet értelme újra a figyelem középpontjába helyezi a lelki növekedés ókori bibliai modelljét, hogy ily módon minden hívő alkalmazhassa azt személyes életében és Isten egyházának tagjaként.
690 Ft
A Szerző a Jelenések könyvéből kiindulva gyűjtötte össze az Istentől eredő elpecsételés leírásait, de végigküveti az Ó- és Újszövetség lapjain azokat az eseményeket, amelyek erről szólnak. Visszatekint Kain bélyegére és Ezékiel „pecsételő” férfiára, de különös hangsúlyt helyez korunkra, amely időben minden hatalom igyekszik megjelölni valamilyen módon a maga híveit. Mi döntünk: kinek a „pecsétjét” választjuk.
690 Ft 490 Ft
Mindannyian egy szebb jövőt szeretnénk magunknak és utódainknak. Mit tudunk azonban megoldani, amivel visszafordíthatnánk haldokló földünk sorsát? — Egyetlen kézben van a Föld sorsa: Istenében. Viszont az Úrba vetett hit táplálja a reményt, hogy a biztos isteni Szó szerint: lesz élet a holnapon túl is. M. A. Finley könyve a Generál Konferencia 2020 évre ajánlott kiadványa, egy üde, olvasmányos és a valódi reményt felmutató kötet.
220 Ft
Az élet nagy miértjei lépten-nyomon szembejönnek velünk életünk során. A nagy kérdések egy részét meg tudjuk válaszolni magunknak, többségük azonban megválaszolatlan marad. Igazságérzetünk, a jó és szép után való vágyakozásunk azonban nem engednek: válaszokat, megoldásokat követelnek. A Boldog Élet családi életmagazin cikkírói számos szakterületen igyekeznek vezetni bennünket, ráébreszteni egy-egy nagy miért magyarázatára.  
1.690 Ft
A keresztény lelkiség utolsó száz évében történt változásokról a mű szerzője így ír: „lelki szökőár hullámai söpörtek végig Észak-Amerikában”, de nyugodtan tegyük hozzá: Európában is. Az új „lelkiség” jelen van az istentiszteleteken, tanításokban, vetítéseken megjelenő misztikus gondolatok formájában vagy a sekélyes és művészi értékeket egyáltalán nem, vagy alig képviselő gyülekezeti ének-zenekultúra térhódításában. Amiként a vallási világban az „új” utáni vágy, akként van jelen a nemzetközi politikai-társadalmi életben az „új világrend” utáni törekvés is. 
1.190 Ft
Megnyerő, de nem feltűnést keltő; prófétai, de nem spekulatív – írják a kritikusok az itt látható könyvről. Ma sokan sokfélét mondanak a végidőről. Látva a világ eseményeit egyesek közeli világvéget vízionálnak. Eközben kevesen veszik figyelembe, mit mond a Könyvek Könyve valójában. Pedig a jövőre vonatkozó próféciáit tekintve aligha akad versenytársa. Több ezer év és több tucatnyi beteljesedett jövendölés mutatja, hogy érdemes komolyan venni, mit mond.  
3.200 Ft

Szilvási András e főiskolai tankönyv megírásával nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a saját személyiségének formálódása révén megszerzett lelkipásztori tapasztalatait a mértékadó szakmai ismeretek hátterén mintegy csokorba gyűjtve kínálja fel mind a jelen, mind pedig a jövő teológusainak. Nem túlzás kijelentenünk, hogy ez a vállalkozás kétségtelenül maradandó szellemi értéket hívott életre. (...) A szerző megállapításai helyenként kifejezetten sarkosak, sőt egyesek számára talán még túlzottan szókimondónak is tűnhetnek. Ezek alkalmazása azonban nagyon is célzatos, hiszen a leendő teológusokban az építő jellegű kritikai reflexiók kialakulását, valamint azok kibontakozását hivatottak elősegíteni.

Dr. Tonhaizer Tibor