Menü

Teológiai és hitelvi

Rendezés:
300 Ft
Ted Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház megválasztott új elnöke az 59. Generál Konferencián 2010. július 3-án Atlantában, a Georgia Dome-ban hetvenezer hívõ elõtt mondta el beszédét, amely üzenet a világszéles advent közösség felé. Az adventisták azonosságát üzenetük alappillérei – a szombat, a hármas angyali üzenet és Krisztus fõpapi szolgálata – jelentik, és ezek határozzák meg küldetésüket. A nagy küzdelem végén vagyunk, és Isten ezt mondja: „Induljatok el!” Menjetek elõre, hirdessétek a világnak az üdvösség és Krisztus közeli eljövetele jó hírét!
1.990 Ft
Miként jutott el a Hetednapi Adventista Egyház a hitvallása kiteljesedéséig? Hogyan változott hite, gondolkodása az egyház történelme során? George R. Knight könyve õszintén vall az adventizmus tanbeli kihívásairól. Nyíltan beszél a "nyitott vagy zárt ajtó" és a Galáciabeliekhez írt levélben megfogalmazott törvény értelmezése körül kialakult vitáról; az 1888-as Generálkonferencia eseményeirõl és utóéletérõl; a Szentháromság, a panteizmus, a fundamentalizmus, a mennyei ihletés és Jézus Krisztus természete kapcsán felmerülõ kérdésekrõl.
990 Ft
E könyv nemcsak a véneknek szól, hanem azoknak a lelkészeknek és egyházi tisztviselõknek is, akik azt a feladatot kapták, hogy folyamatosan képezzék a helyi gyülekezetek véneit és vezetõit... ...Az õ számukra ez a könyv olyan vezérfonal, melynek segítségével átadhatják a frissen választott véneknek azokat az ismereteket, melyekre szükségük van szolgálatuk teljesítésében.
35.030 Ft

Ótestamentum  kommentár és magyarázatos Biblia. Számlaszám: AK21-00137, számla összege: 35.030 Ft

A számlaszámot írd be megjegyzésbe, légy szíves!

17.970 Ft

Ótestamentum kommentár. Számlaszám: AK21-00136, számla összege: 17.970 Ft

Megjegyzésbe írd be a számlaszámot, légy szíves!

250 Ft
Miért éppen a szombat? Azért mert Isten ezen az általa kiválasztott és megáldott napon hív minket, hogy találkozzunk és ünnepeljünk Õvele. Mit jelent ez a találkozás és ez az ünnep? Erre felel a Biblia tanításainak feltárásával ez a kis könyv, amely segít rátalálni erre a napra, és élni vele. Minden szombat egy állomás hazafele, ahol elszakíthatatlan közösségben leszünk Istennel, egymással és a teremtett világgal.
1.290 Ft
Isten túlélési csomagja az emberiség számára. Válságban, kritikus helyzetben az a kérdés, hogy mi a menekülési útvonal. A Reménység története bátran bevallja, hogy csak egy megoldás van. Egy Személy, aki mindenkinél jobban ismer, aki megálmodott számunkra egy értelmes életet és egy biztos jövõt; aki akkor sem hagy egyedül, amikor mindent elrontottunk, amit csak lehet; aki mindennél jobban vágyik a barátságunkra és készül a személyes találkozóra.
690 Ft 349 Ft
Véletlenül vagyunk itt ezen a bolygón? Egyszer magától, a ködös múltban elindult valami, ami vaktában itt ezt, ott amazt maga után hagyott? Így mi is csak magunkra számíthatunk, és ki vagyunk téve a teljesen fel sem térképezett „természeti erõknek”? Vagy volt egy hatalom, amely ugyan elindította létezésünket, de valahogyan mégis magunkra maradtunk a hatalmas világnak ebben a távoli zugában? Ez a kis kötet merõben más képet tár elénk.
360 Ft
Válságban van a kereszténység. A halálos kór nem egyéb, mint a tehetetlenség, ami tagjaiban pusztít. Jelentõs intézményrendszere van, remekül képzett „alkalmazottakkal”, klerikusokkal és profi laikusokkal, de a hétköznapi hitüket gyakorló keresztények száma fogy. Nagyon sok a rangrejtett keresztény, aki ugyan még a szavaival vallja, hogy õ Krisztushoz tartozik, de élete ezt nem igazolja. 
790 Ft
Amíg nem találkozunk olyan emberrel, aki - hogy így fogalmazzunk - más, mint mi vagyunk, nem sokat foglalkozunk olyan bibliai igazságokkal, amelyek nem bukkannak fel a mindennapos gyülekezeti gyakorlat, vagy a családi élet alkalmával. Néha sokkoló élményt jelent szembesülni egy, számunkra új látásmóddal.
1.590 Ft
Hogyan szólítsuk meg a ma emberét az örök evangéliummal? Hiszen a világ naponta változik, az emberek érdeklõdése és hozzáállása örök és mulandó dolgokhoz gyökeresen más, mint akár harminc évvel ezelõtt volt! Jó módszerekkel szólítjuk meg az embert? Hiszen Jézus a ma élõket éppen úgy szereti, mint azokat, akikkel személyesen beszélgetett 2000 évvel ezelõtt. Jon Paulien megpróbál segítséget nyújtani ezzel a könyvével.
1.990 Ft 590 Ft
Útmutató a Biblia otthoni tanulmányozásához. E mû híd kíván lenni, ami könnyebben elérhetõvé teszi azokat az értékeket, amit Isten számunkra a Szentírásban megõrzött. Így a mai ember számára is hozzáférhetõvé válik, hogy segítséget nyújtson az élet labirintusában. A vallásos világ számtalan változáson ment át a kereszténység évszázadai alatt, de egy könyv, a Biblia minden forrongást és üldözést túlélt, és változatlanul fennmaradt. Csodálatos módon még mindig a legnépszerûbb, legolvasottabb és a legtöbb nyelvre lefordított olvasmány a világon, vagyis „bestseller”.
400 Ft
Evangélium csak egy van, ami négyféleképpen maradt ránk Máté, Márk, Lukács és János tollából. A názáreti Jézus kétségkívül a történelem legbefolyásosabb személye. A kereszténység széles körû befolyása ellenére napjainkban is még mindig aktuális a következõ alapvetõ kérdés: ki is volt valójában a názáreti Jézus, aki történelmünk arculatán mindenkinél nagyobb nyomot hagyott?
1.990 Ft
A könyv Isten létezésérõl, lényegérõl és megismerhetõségérõl szól. Jeremiás hidat épít a múlt és a jelen között, így a mai olvasó megértheti, hogyan keresheti és szolgálhatja az Urat a jeremiási eszmék ösvényének útján. Jeremiás a válság prófétája volt. Kr. e. 626 és 586 között végezte szolgálatát Izraelben. Tevékenysége átfogja a királyság utolsó idõszakát. Ez a kor az ókori Keleten a nagy történelmi események ideje volt. Az akkori társadalom teljes krízisbe süllyedt. A próféta a politikai és gazdasági válság küszöbén emelte fel szavát a reformok érdekében.
1.590 Ft
A múlt, a jelen és a jövõ megjelenik a Biblia híres iratának, Dániel könyvének jövendöléseiben. A szerzõ a héber irodalomtudomány professzoraként, óriási ókortudományi mûveltséggel a tarsolyában e könyvében is színes írói stílusában ötvözi a történeti objektivitást az olvasmányossággal, mely egyedüli lehetséges módszer a titkok és a rejtélyek feltáráshoz.
720 Ft
A változó világ titokzatos. Nem tudni, mit rejt a holnap. Vagy mégis? Ki az, aki megmondhatja? Bizakodhatunk, hogy a civilizáció gyõz, a meglévõ gondok szép sorban megoldódnak, és jobb lesz az élet? Vagy inkább a félelmek tûnnek megalapozottnak, a pusztulás, a káosz réme? Emberek millióit foglalkoztató kérdések ezek. A válasszal így vagy úgy megbirkózva, napi döntéseivel ki-ki a saját életét teszi kockára, olyan megszokott természetességgel, ahogy az életciklusait járja az emberiség a történelem kezdete óta.
1.390 Ft
Mit tehetünk, hogy változzon a helyzet? Hogyan lehetne rábírni, késztetni az olvasásra azt a sok-sok embert, akinek könyvespolcán ott lapul vagy éppen a fõ helyet foglalja el a Biblia? Mi kellene ahhoz, hogy mind többen felfedezzék a különleges irat lapjain található értékeket? A Felfedezések címû könyv segít választ találni e kérdésekre; megszeretteti az olvasóval, élet-közelbe hozza a könyvek Könyvét. Felhívja a figyelmet arra, hogy ma is mennyire meglepõen idõszerû, helytálló a Szentírás. Isten Igéje éppúgy utat mutat a modern embernek, mint ahogy elõdeink is tapasztalták.
240 Ft
A tudomány azt állítja, hogy a fényt három alapsugár, illetve hullámhosszcsoport alkotja. Teljesen különböznek egymástól, és önmagában egyik sem képes létrehozni fényt. Külön-külön mindhárom sugárnak megvan a maga saját szerepe. A fényhez hasonlóan a mi "egy Istenünk" is három különbözõ személyben jelenik meg: Atya, Fiú és Szentlélek. A mindenható lények tanulmányozása kétségkívül mindent felülmúló téma, amelyet halandó valaha is megkísérelt felfogni vagy szemlélni. Egyházszakadást, de még háborút is eredményezett ez a vitapont, amely Isten természetét érinti.
240 Ft
A keresztények között két ellentétes állásfoglalást figyelhetünk meg. Az egyik csoport azzal érvel, hogy Jézus is ivott bort, és mivel a keresztény ember Krisztus követõje, miért lenne tiltott számára az alkoholfogyasztás? A másik fél álláspontja a következõ: Az alkohol függõséget okozó, pusztító hatású kábítószer, amit egy õszinte keresztény semmilyen körülmények között nem fogyaszthat. A Biblia szerint megengedett-e a keresztényeknek az alkohol fogyasztás? Ha igen, mennyit lehet inni? Ez a sokat vitatott téma igen heves reakciókat váltott ki keresztény körökben.
240 Ft
A történelem során sohasem volt elérhetõbb Isten Szava, mint ma, és sohasem állt a rendelkezésünkre több kommentár, hogy elemezze, magyarázza és kritizálja. Ám igaz a régi mondás, hogy "ami könnyen elérhetõ, annak nincsen becse" . A Bibliával kapcsolatos forrásanyagok bõsége ellenére korunk embere tudatlanabb a Bibliát illetõen, mint valaha. De miért éppen most, amikor olyan rendkívül nagy szükségünk volna Isten Szavára? Szeretnénk bemutatni, miért érdemes megnyitni és tanulmányozni a Bibliát, a legfõbb forrást!
240 Ft
Manapság a kompromisszum nem helytelen szó. Sokszor csodálatos dolognak számít segíteni, gondoskodni valakirõl és fenntartani az egyetértést és békét a kapcsolaton belül. A házasságban a megállapodás a házi békét, a nyugalmat ösztönzi. Ám amikor a keresztények az igazság alkotóelemeivel kapcsolatban egyezkednek – feláldozva ezzel a bibliai erkölcsi elveket – azért, hogy elérhessék a békét, akkor ez végzetessé válik.
600 Ft
Egy alkalommal Jézus félrehívta tanítványait: "Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé." 2005 nyarán közel 1000 ember ismét érezte Krisztus hívását, és a vele való találkozás reményében visszavonultunk a bajai Petõfi-szigetre az országos missziókonferenciára. A mozgalmas, jó közösségben és Isten közelségében eltöltött idõ igazán hasznossá tette az elhangzó üzeneteket. Ez a kötet az ott elhangzottakat tartalmazza.
240 Ft
A mai modern vallási világban keresztények millióit zavarja meg és vezeti egy ki nem mondott tanításbeli zûrzavarba az a teológiai kérdés, mely a világ végét és Jézus eljövetelét érinti. Tömegeket tanítottak arra, hogy Krisztus titokban fog visszatérni. Mi a helyzet az úgynevezett "titkos elragadtatás" -sal? Erre a kérdéskörre kaphatunk választ bibliai igehelyekkel alátámasztva ebben a kis füzetben.
450 Ft
Lehet, hogy a kedves olvasó is kutat, saját élete értelmét keresi. Talán keresztény, aki nincs megelégedve lelkiállapotával, és valami másra, többre vágyik. Lehetséges, hogy nem keresztény, csak nyitottan közelít a vallások felé, és többet szeretne megtudni a bibliai igazságokról – írja a szerzõ. Ez az újság tehát önnek szól!
1.790 Ft
Mike Tucker, író és lelkipásztor, Lukács evangéliuma segítségével ad közeli bepillantást Jézus életébe. Ahogy e könyvet olvassuk, kristály tiszta lesz elõttünk: bármire van szükségünk, bármi fáj, bármiben szenvedünk hiányt, bármilyen válság tör az életünkre - Isten már gondoskodott rólunk. Õ ismeri a szívünket, és egyedül õ képes azt betölteni. Rá kell ébrednünk: Jézus az, akire szükségünk van!
1.490 Ft
Számtalan prófécia jövendölte meg Jézus születését, szolgálatát, mégis csak kevesen voltak, akik igazán várták és elfogadták, amikor megérkezett. Az érdektelenség mellett okolható ezért a vallási félrevezetés is. Ma is sok jó szándékú, õszinte ember keresi Istent, méghozzá igencsak eltérõ utakon. A könyv segít eligazodni a korunkra jellemzõ próféciamagyarázati irányzatok, tanítások között úgy, hogy döntõ érvként a Bibliára mutat, és Jézus Krisztus szeretetbõl fakadó, értünk hozott áldozatára tereli a figyelmet.
1.290 Ft
A Szentírást – történelme során – több csoda kísérte. A legnagyobb csoda, hogy aki a Bibliát olvasva az élõ Istennel találkozik, rátalál az örök életre, és krisztusi emberré formálódhat. A szerzõ szót ejt a közelmúlt újabb felfedezéseirõl, amelyek egyrészt alátámasztják a Biblia hitelességét, másrészt segíthetik annak jobb megértését. Ugyanakkor olvashatunk a Szentírás szövegének kialakulásáról, hitelességérõl, a Messiásra vonatkozó próféciákról, Jézus és az apostolok Ótestamentumhoz való viszonyáról és néhány érdekességrõl a Bibliával kapcsolatosan.
2.690 Ft
Ez a könyv napról napra vezet végig a Biblia minden során és segít abban,hogy megtudjuk: mit üzen ma Isten.
790 Ft
Jon Paulien hét kulcsot határoz meg, amelyek megnyitják a jelenések könyve titkát és magasztosságát. Csatlakozzunk hozzá, ahogyan egyszerű fogalmakkal feltárja az apostol által használt szimbólumok jelentőségét, az ószövetségi kapcsolópontokat, az ókori apokaliptikus irodalmi stílus hatását és a kiasztikus szerkezet jelentőségét
390 Ft
Ajánljuk ezt a kis kötetet mindenkinek, akit érdekel Isten utolsó szóbeli üzenete, amelyet még ennek az emberiségnek kijelentett.