Menü

Advent Irodalmi Műhely

Rendezés:
2.500 Ft
Miként jutott el a Hetednapi Adventista Egyház a hitvallása kiteljesedéséig? Hogyan változott hite, gondolkodása az egyház történelme során? George R. Knight könyve õszintén vall az adventizmus tanbeli kihívásairól. Nyíltan beszél a "nyitott vagy zárt ajtó" és a Galáciabeliekhez írt levélben megfogalmazott törvény értelmezése körül kialakult vitáról; az 1888-as Generálkonferencia eseményeirõl és utóéletérõl; a Szentháromság, a panteizmus, a fundamentalizmus, a mennyei ihletés és Jézus Krisztus természete kapcsán felmerülõ kérdésekrõl.
1.900 Ft

Az evangéliumot nem csupán élettelen elméletként, hanem eleven erőként kell közvetíteni, amely megváltoztatja az ember életét. Isten azt kívánja, hogy kegyelmének elfogadó tanúi legyenek hatalmának. Elhívást kaptunk, hogy mint Jézus Krisztus hírnökei induljunk el tanítani, oktassunk férfiakat és nőket, hívjuk fel figyelmüket az élet Igéjére.Nekünk is szól Krisztus állandó jelenlétének az ígérete. Bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk, bármilyen problémákat kell elszenvednünk, állandóan bízhatunk a kegyelmes ígéretben: " Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

1.500 Ft
A történelem kiemelkedõ eseményeinek izgalmas világába kalauzol el Ellen G. White: Krisztus zászlóvivõi címû könyve. A keresztény egyház kialakulását követõen mind többen és többen álltak Krisztus zászlaja alá. Elõször csodálkozás és megvetés volt az osztályrésze azoknak, akik bátran vállalták Krisztus nevét. Csakhamar azonban véres üldözés kezdõdött. A veszély mégsem szabott gátat az evangélium terjedésének, sõt, több helyre eljuttatta azt.
2.300 Ft
A könyv Isten létezésérõl, lényegérõl és megismerhetõségérõl szól. Jeremiás hidat épít a múlt és a jelen között, így a mai olvasó megértheti, hogyan keresheti és szolgálhatja az Urat a jeremiási eszmék ösvényének útján. Jeremiás a válság prófétája volt. Kr. e. 626 és 586 között végezte szolgálatát Izraelben. Tevékenysége átfogja a királyság utolsó idõszakát. Ez a kor az ókori Keleten a nagy történelmi események ideje volt. Az akkori társadalom teljes krízisbe süllyedt. A próféta a politikai és gazdasági válság küszöbén emelte fel szavát a reformok érdekében.
900 Ft
A változó világ titokzatos. Nem tudni, mit rejt a holnap. Vagy mégis? Ki az, aki megmondhatja? Bizakodhatunk, hogy a civilizáció gyõz, a meglévõ gondok szép sorban megoldódnak, és jobb lesz az élet? Vagy inkább a félelmek tûnnek megalapozottnak, a pusztulás, a káosz réme? Emberek millióit foglalkoztató kérdések ezek. A válasszal így vagy úgy megbirkózva, napi döntéseivel ki-ki a saját életét teszi kockára, olyan megszokott természetességgel, ahogy az életciklusait járja az emberiség a történelem kezdete óta.
1.800 Ft
A könyvben közreadott tanulmányok híradások arról, milyen szerepe van a vallásnak a mai társadalomban, mik azok a néha félve, néha megvetéssel emlegetett szekták, hogyan születnek új vallásfelekezetek.
1.500 Ft
Isten szereti a történeteket. Nem elvont képeket nyilatkoztatott ki a Szentírásban, hanem embersorsokat állított elénk. Ezek mindennapi életünk megoldó képletei. Európa erkölcsi, mûvészeti, irodalmi kultúrájának ezek az embersorsok lettek az alapvetõ mintái. Ezek az õsi sorsok az évezredek távolából is arra tanítanak bennünket, hogy mit jelent ma emberségesen élni a mindennapokban. 
990 Ft
A könyv bemutatja a Megváltót, mint Isten és ember Fiát, valamint azt, hogy az ember hogyan részesülhet az õ igazságában. Ellet Joseph Waggoner (1855–1916) jól jövedelmezõ orvosi hivatását adta fel, hogy életét a megfeszített Krisztusról szóló üzenet hirdetésének szentelhesse. Teológiatanár, lapszerkesztõ, misszionárius és író, aki sok ezer kortársának mutatta be a megváltás alapigazságait. Ez a kis könyv klasszikusnak számít a Hetednapi Adventista Egyház úttörõinek írásai között. Új kiadása lehetõséget nyújt a mai olvasónak ahhoz, hogy betekintsen a minneapolisi generálkonferenciai ülés egyik elõadójának hitébe és meggyõzõdésébe.
1.100 Ft
Hogyan segít az õsi bölcsesség megoldani korunk problémáit? A keresztény – mondjuk – Krisztus követõje, de hogyan lehet ma Jézus nyomába szegõdni? Hogyan lehet változó világunk kihívásai között a názáreti Jézus tanítványának lenni, hiszen ellenszélben futunk. A szekularizálódott embernek a siker, a pénz és a hatalom a ’szentháromsága’. Jézus viszont nem földi sikert, pénzt és hatalmat kínál... Kormos Erik lelkipásztor, akinek az a hivatása, hogy a keresõ, kísértésekkel küzdõknek hirdesse a megoldást, a szabadulás evangéliumát. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy segíteni kell az embereket "ellenszélben futni"… Mirõl is olvasunk ebben a könyvben? Talán a legrövidebben így lehetne összefoglalni tartalmát: az újraértelmezett Hegyibeszéd – fogalmazza meg Dr. Szigeti Jenõ az elõszóban.
1.250 Ft
A Tízparancsolat megoldás a valós életkérdésekre és azokra a helyzetekre, amelyekkel nap mint nap szembesülünk. A mellettük szóló bizonyíték tulajdonképpen az alkalmazásukban rejlik. Mi történne, ha elfogadnánk a bennük rejlõ bölcsességet, és világunk részévé tennénk? Mit nyernénk azzal, ha valóban megismernénk a lényegét, és életfelfogásunkat ezekre a nemesbítõ, örök elvekre alapoznánk? A Tízparancsolat nem egy értékes tárgy, amelyet üvegdobozba kell zárnunk. Inkább forrás, amelybõl gyakorlati bölcsesség származik. Olyan elveket tartalmaz, amelyek életünket naponta a lelki légkörbe emelik. A könyv szerzõje, Loron Wade negyvenéves munkássága során tizenegy országban szolgált mint pedagógus és lelkipásztor.
1.500 Ft
Ezzel a segédkönyvvel bemutathatjuk hitelveinket gyermekeinknek, méghozzá az õ szókészletükben szereplõ kifejezésekkel, így a témaköröket bizonyára még a legkisebbek is megértik majd. Minden hitelvhez egy történet tartozik, amely megmagyarázza az adott fogalmat. A tanultak megerõsítését az ajánlott tevékenységek szolgálják. A színes illusztrációkkal e könyv igazi kincs lesz a gyermekek számára.